Niels Bokhove

Eindelijk alle tekeningen van Kafka / Endlich alle Zeichnungen von Kafka

Jarenlang wist ik niet beter dan dat buiten de reeds 40-50 bekende tekeningen van Franz Kafka er nog zo’n vijftig lagen in een Zwitserse bankkluis van erfgenaam-eigenaar Max Brod en dat hij zijn plan om die allemaal in een map uit te geven nooit uitgevoerd heeft. Uit Andreas Kilchers recente uitgave van Kafka’s De tekeningen blijkt nu tot mijn grote en aangename verrassing dat er honderd meer zijn, ruim 160 in totaal dus! Een magnifieke aanvulling op het reeds sinds jaren gepubliceerde werk van Kafka: proza, dagboeken, brieven en beroepsmatig werk. (Je kunt je daarbij overigens afvragen of Brod eigenlijk vijftig bladen bedoelde met daarop meer dan één tekening.)

Bijna alle tekeningen zijn prachtig gereproduceerd op basis van de originelen die na een langjarig slepend en eigenlijk beschamend proces in de National Library of Israel (NLI) bewaard worden. Werkelijk geen enkele tekening van Kafka is weggelaten, ze staan er zonder uitzondering in volle glorie in. Uitgewerkte tekeningen, schetsjes en soms onbegrijpelijke droedels kom je tegen, verder allerlei krabbels en zelfs randversieringen in manuscripten waarbij je je afvraagt of hij die maakte terwijl hij peinsde: hoe nu verder met mijn verhaal? Maar net als bij Van Gogh: elke krabbel en elk woordje van Kafka heeft grote waarde (een lege door hem geadresseerde envelop brengt al duizenden euro’s op!). Op haar site noemt Athenaeum Boekhandel het lijvige boek een ‘koffietafelboek’, een boek dus dat je eigenlijk alleen maar oppervlakkig doorbladert maar niet echt leest — een denigrerende kwalificatie die de waarde en betekenis ervan jammerlijk miskent. Het is om allerlei redenen goed dat deze uitgave er nu is. Een flink deel van de tekeningen is fascinerend en werd vaak gebruikt voor boekomslagen en dergelijke. Menigmaal is getracht om ze aan het literaire werk te koppelen, meestal nogal speculatief. Veel schetsjes zijn of lijken aanzetten tot een tekening of zijn gewoon droedels, zoals we die gedachteloos tekenen tijdens bijvoorbeeld een telefoongesprek. Ze doen ook denken aan de zgn. ‘Fragmentarik’ die het literaire werk van Kafka typeert.

ONBEHOLPEN. Je kunt er echter ook heel anders naar kijken. Niet alle tekeningen zijn even interessant of belangrijk, een aantal is gewoon onbeholpen. In een interview met Trouw zei Kilcher dat hij bij het bekijken van de tekeningen in Jeruzalem telkens ‘big wow’ moest roepen. Dat doet mij toch wat aan ‘de nieuwe kleren van de keizer’ denken… Het moet me dan ook van het hart dat van ‘(her)ontdekken’ — zoals hier en daar beweerd — van deze tekeningen door Kilcher natuurlijk geen sprake is. Dat is ronkende uitgevers-PR-taal, want het bestaan ervan, zij het verborgen, is al minstens sinds 1937 bekend, zoals Kilcher ook zelf in zijn bijdrage schrijft.

Kafka heeft ooit tekenlessen gevolgd bij een Praagse kunstenares — Kilcher acht het ‘zeker mogelijk’ dat het ging om Ida Freund (1868-1931), zuster van Bertha Fanta die de hoogstaande, af en toe door Kafka bezochte Fanta-Kreis thuis leidde, en die hem het tekenen uiteindelijk tegenmaakte. Bovendien was hij in zijn studiejaren sterk geïnteresseerd in kunstgeschiedenis, volgde zelfs een college ‘Geschichte der niederländischen Malerei’, had nauw contact met Praagse beeldend kunstenaars en las later brieven van Van Gogh en werk van Gauguin. Toch moet ik eerlijk bekennen dat ettelijke schetsen er amateuristisch uitzien, je zou bijna zeggen: maar goed dat de slechte lerares Kafka kennelijk demotiveerde en hij geen beeldend maar literair kunstenaar is geworden. Alles overziend kun je er bovendien aan twijfelen of met name die ‘abstracte’ randversieringen eigenlijk wel opgenomen hadden moeten worden. Kun je die met enig recht ‘tekeningen’ noemen? Ze stellen niets voor, zijn gewoon versieringen en niets meer.

In zijn inleiding gaat bezorger Kilcher in op de overleveringsgeschiedenis van vooral Kafka’s tekeningen. Een verhaal waar je, vooral gezien dat proces, niet vrolijk van wordt. Het is een prima aanvulling op Benjamin Balints ook in het Nederlands vertaalde Kafka’s Last Trial (2018).

Na de smetteloos in kleur en met een aantal uitzonderingen op ware grootte afgedrukte 163 tekeningen volgen twee beschouwingen. Ten eerste Kilchers uitstekende overzicht van Kafka’s interesse voor en kontakt met de beeldende kunst (overigens al in 2020 als bijdrage aan een jaarboek verschenen): Oskar Pollak, Der Kunstwart, beeldende kunst in zijn kamer, colleges kunstgeschiedenis, Emil Orlik en de Japanse kunst (oriëntalisme!), de Praagse groep ‘Osma’ (‘De Acht’), Alfred Kubin, enz.. Dan volgt een beschouwing over Kafka als tekenaar, wel met enige overlap met de vorige bijdrage, verder over de relatie met diens schrijven en over de relatie tussen schrift en beeld.

BRON. Wat mij betreft is niet zozeer de kwaliteit van de tekeningen van belang als wel de bron waaruit ze voortkwamen, de drijfveer, en wat Kafka ermee wilde, voorzover het niet gedachteloze krabbels zijn (Freud hou ik hier maar buiten). Dat is een heel andere kwestie, waaraan ik me op deze plaats maar niet waag. De Amerikaanse filosofe en feministe Judith Butler (vreemd genoeg geen biootje over haar op de omslagflappen) deed dat wel en leverde een bijdrage over het lichaam in de tekeningen. Op zich interessant, maar je vraagt je dan meteen af: waarom dan geen bijdragen over andere aspecten? Voor mijn gevoel hoort zo’n bijdrage eigenlijk niet thuis in een uitgave als deze. (In zijn recensie gaat Arnon Grunberg na een relatief veel te lange, niet echt ter zake doende inleiding op zoek naar de ‘waarheid’ in de tekeningen. Een verheven doel, maar er is weinig van te merken in de tekst en tot besluit haakt hij af met een flauwiteit.)

Het boek bevat een uitvoerige ‘Beschrijvende catalogus’ van alle tekeningen, samengesteld door Pavel Schmidt: een terecht ‘zo neutraal mogelijke, niet-interpreterende’ titel, (poging tot) datering, techniek en drager, maten, collectie, eerste afdruk. Zijn inleiding hiervoor doet echter wat geforceerd ‘wetenschappelijk’ aan vanwege het wat onnozele onderscheid tussen ‘autonome’ en ‘heteronome’ tekeningen, d.w.z. niet en wel aan een tekst gekoppeld. Storender vind ik dat de beschrijvingen vaak op vormaspecten van de tekeningen wijzen die de lezer zelf ook wel kan zien en dus wat overbodig zijn en ook wat onnozel aandoen. Schmidt maakt niet de indruk een Kafka-kenner te zijn, ook al verschenen van hem in 2006 zijn prachtige tekeningen bij tekstfragmenten van Kafka in zijn boek f. k. (onvermeld in zijn biootje).

Op zoek naar nieuwe informatie en inzichten spitte ik natuurlijk nieuwsgierig de catalogus door. Dat leverde inderdaad wel wat op, maar ik miste ook het een en ander:

* Nrs. 5 en 6 zijn helaas over twee pagina’s afgedrukt, waardoor de afbeelding deels onzichtbaar in de ‘goot’ is beland.
* De tekstfragmenten nrs. 14 en 15 kunnen komen uit dictaten bij de colleges handelsrecht van prof. Otto Frankl die Kafka in 1904-05 volgde.[i]
* Op nr. 23 — het kruipende(?) figuurtje doet sterk denken aan nr. 73, een klimmende of ook kruipende figuur — zou ‘Manscheln’ oftewel ‘mompelen’ geschreven staan, volgens mij echter staat daar gezien het haaltje (‘breve’) op de ‘ả’ ‘Mảuscheln’, waarmee in de Dubbelmonarchie het Duits-Jiddische handelstaaltje en bijbehorende gebaren van joodse kooplui werden aangeduid. Kafka gebruikte het woord in verband met Karl Kraus in een brief aan Brod uit 1921: ‘Ich sage damit nichts gegen das Mauscheln, das Mauscheln an sich ist sogar schön, es ist eine organische Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache’.[ii]

Ottilie Nagel

* Op nr. 40 komt in een brieffragment van waarschijnlijk Ida Freund de naam ‘die Otty’ voor. Zij zou op het door Kafka afgescheurde deel van tekening nr. 39 gestaan hebben. Waarschijnlijk gaat het hier om de met Ida Freund en Berta Fanta bevriende Ottilie Nagel (1861-1943), een toen beroemd pianiste, die met fysicus-violist Albert Einstein, ook Fanta-Kreis-bezoeker, heeft samengespeeld en die ook tekenares was.[iii] Zie hier een foto van haar, zodat we toch enigszins weten wie Kafka er afgescheurd heeft. — (Wat Ida Freund betreft: gezien het brieffragment en Kilchers aanname dat zij ‘zeker mogelijk’ Kafka’s tekenlerares was zou iets meer aandacht voor haar in het boek toch voor de hand hebben gelegen. Die taak neem ik dan maar op mij in een aanstaand apart artikel dat hopelijk binnenkort op deze site zal verschijnen.)
* Over nr. 43, gedateerd in ca. 1901-07, staat vermeld dat het is getekend op het verso van een Engelse brief van ene Lucie V. Thagston, niets echter over de inhoud. Op de NLI-site (nr. 9 in de lijst onderaan) is te vinden dat het om een lesafspraak gaat. In augustus 1907 schreef Kafka aan Brod dat hij Engelse les wilde volgen, in een sollicitatieformulier van oktober 1907 gaf hij toe dat hij in die taal ‘außer Übung’ is en in een sollicitatiebrief van medio 1908 vermeldde hij ‘teilweise die englische Sprache’ te beheersen.[iv] In de Praagse kranten stonden bijna elke dag annonces van docenten Engels. Het is dus denkbaar dat Thagston zijn lerares was.
* Bij de initialen ‘D.R.’ — ‘D.K.’ zou ook kunnen — op nr. 44, waar ook ‘intern.[ationales] Privat[recht]’ staat genoteerd, past geen enkele van Kafka’s toenmalige docenten met die initialen (Anton Rintelen, Heinrich Rauchberg; Horaz Krasnapolski gaf Oostenrijks privaatrecht).[v]
* ‘Agrarpolitik’ op nr. 61 kan te maken met het college ‘Volkswirtschaftspolitik’ van Prof. Robert Zuckerkandl in 1904-05.[vi]

* Nr. 64-65 is curieus, het betreft een niet door Kafka geadresseerde envelop aan kunstenaar Max Horb van begin 1905. De tekeningen zijn mogelijk niet van hem (mij lijkt dat zeker) en stellen enkele ongeïdentificeerde mannen met baard voor. Een van de mannen op nr. 65 zou Friedrich Nietzsche kunnen zijn, toen ‘aanbeden’ in de Fanta-Kreis door met name Berta Fanta zelf, ‘eine fanatische Nietzscheanerin’, die hem noemde hem ‘mein edler, königlicher Nietzsche’ noemde.[vii]

Marta Löwy

* Op nr. 77-78 is Kafka’s nicht Martha Löwy (1891-1942), een dochter van een broer van Kafka’s moeder, te zien. Van haar blijkt nota bene een foto te bestaan!
* Aan het begin van Kafka’s tekenschrift, nrs. 85-86, staan enkele tekstfragmenten, die volgens Schmidt in 1953 door Brod onder de titel Die Reise gepubliceerd zouden zijn. Nog nooit van gehoord! Het bleek te gaan om enkele ongetitelde tekstjes in de eerste editie van Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, waar de zin ‘Die Reise, ich weiß es nicht’ zelfs door Brod is weggelaten.[viii] De titel heeft Schmidt vermoedelijk gevonden op enkele sites (deze en deze), waar die titel aan de fragmenten is toegevoegd.
* Problematisch qua bron is de tekening ‘Zittende figuur’ (nr. 119), afgebeeld op basis van een scan in de eerste tekeningenuitgave ‘Einmal ein großer Zeichner…’. Deze is weer afkomstig uit de Hebreeuwse studie Franz Kafka. A Question of Jewish Identity van Sara Loeb uit 1998, waarvan echter sinds 2001 een Engelse vertaling bestaat. Het was de moeite waard geweest om te proberen het origineel bij Sara Loeb zelf, die vermoedelijk nog leeft, te achterhalen. En het is jammer dat voor deze tekening de afdruk in de tweede druk van ‘Einmal ein großer Zeichner…’ uit 2011 is gebruikt, want uitgerekend voor die druk heeft de uitgever buiten de samenstellers om de tekeningen, vaak rafelig door Kafka’s kroontjes- of vulpen, van die authentieke eigenschap ontdaan en ‘gepolijst’.
* Nr. 129 is een tekening van Kafka in ligstoel en karnemelk drinkend door zus Ottla en had dus strikt genomen apart opgenomen moeten worden. Er valt meer over deze tekening te zeggen dan Schmidt doet. Begin oktober schreef Kafka aan Brod: ‘Du sagtest nichts über Ottlas Zeichnung, sie war so stolz sie Dir zu schicken (zu ihrer Verteidigung) deshalb wurde der Brief rekommandiert geschickt.’ En Brod reageerde snel: ‘Liebes Fräulein Ottla – die Zeichnung war sehr instruktiv und schön, aber ein wirklicher Liegestuhl ist noch schöner, weil da die Brust freier und tiefer Atem holen kann, was in diesem Falle die Hauptsache ist.’[ix] Dat kan alleen maar op deze tekening slaan, die daarmee preciezer in begin oktober 1917 gedateerd kan worden.

* Tenslotte de wonderlijke en wat lachwekkende notitie ‘(echtpaar-map)’ bij de nrs. 162 en 163. In de Kritische Ausgabe staat hier ‘Ehepaarkonvolut’, waarmee het zgn. ‘”Ehepaar”-Reinschrift-Konvolut’, genoemd naar het langste fragment daarin, nl. van het verhaal ‘Das Ehepaar’, bedoeld wordt.[x]

Bij enkele vermeldingen van de eerste afdruk in de catalogus wordt telkens de Duitstalige uitgave ‘Einmal ein großer Zeichner’ bij Vitalis Verlag uit 2006 genoemd, terwijl de échte eerste uitgave al in 2002 uitkwam in een Nederlandse versie bij Stichting Salon Saffier, zoals ook in het colofon van de Duitse editie vermeld staat.

KRITISCHE AUSGABE. Dan nog deze vraag: waarom is deze uitgave, nu in het Duits bij C.H. Beck Verlag verschenen, niet opgenomen als deel van de Kritische Ausgabe (met ‘Leseausgabe’), die sinds 1982 bij S. Fischer Verlag gaande is? Het is dezelfde Kilcher die ooit samen met Alfred Bodenheimer het deel met Kafka’s Hebreeuwse oefenschriften voor de Kritische Ausgabe zou bezorgen, een plan dat stilletjes werd geannuleerd. (UPDATE: Van de huidige bezorger van de Kritische Ausgabe, Hans-Gerd Koch, vernam ik dat van meet af aan alleen Kafka’s teksten zouden verschijnen.)

Tenslotte nog iets over de vertaling van Willem van Toorn, zo langzamerhand de ‘vaste man’ bij de uitgever voor Kafka’s werk. Over het geheel valt er weinig op aan te merken, altijd adequaat. Maar in dit geval toch een paar kanttekeningen. De ene keer worden Duitse titels niet vertaald: bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘Zeichnungen’ in het Kafka-Handbuch, andere keren om onduidelijke redenen weer wel: de afdeling ‘Illustraties’ in plaats van ‘Zu den Illustrationen’ in Brods Über Franz Kafka, o.a. ‘het manuscript van Het kasteel’ met de op zich interessante maar ook controversiële vertaling van Das Schloß (Kafka schreef toch niet in het Nederlands?). Op nr. 14-15 en ook 34-35 staan notities van Kafka in het voor vele lezers moeilijk leesbare oude ‘deutsche Schreibschrift’ (en ook steno), waarvan alleen de vertaling en niet de transcriptie in de catalogus staat; bij bijv. nrs. 21 en 25-26 is dat weer wél gebeurd. Van Toorn schreef mij dat hij Duitse titels alleen vertaald heeft als er Nederlandse vertalingen van waren, maar waarom dan Gespräche mit Kafka van Janouch, dat wel degelijk vertaald is, laten staan, waarom De balans van de Modernen van Lublinski schrijven terwijl daarvan géén vertaling bestaat? En zo meer. Ook in Schmidts catalogus doen zich deze inconsequenties voor. Geen ramp maar wel opmerkelijk.

‘Wow’ und KritzeleienEndlich alle Zeichnungen von Kafka

[bearbeitete Google Translate-Übersetzung]

Jahrelang wusste ich nichts Besseres, als dass neben Franz Kafkas bereits 40-50 bekannten Zeichnungen noch etwa fünfzig weitere in einem schweizer Banktresor des Erben Max Brod lagen und dieser seinen Plan, sie alle in einer Mappe zu veröffentlichen, nie verwirklichte. Aus der aktuellen Ausgabe von Andreas Kilcher von Franz Kafka, Die Zeichnungen,erscheint nun zu meiner großen und angenehmen Überraschung, dass es noch hundert mehr sind, also insgesamt über 160! Eine großartige Ergänzung zu Kafkas seit vielen Jahren veröffentlichtem Werk: Prosa, Tagebücher, Briefe und professionelle Arbeiten. (Übrigens fragt man sich vielleicht, ob Brod tatsächlich fünfzig Blätter mit darauf mehr als einer Zeichnung meinte.)

Fast alle Zeichnungen wurden von den Originalen, die nach einem langwierigen und eigentlich peinlichen Prozess in der National Library of Israel (NLI) aufbewahrt werden, wunderschön reproduziert. Keine einzige Zeichnung Kafkas wurde ausgelassen, sie sind ausnahmslos in voller Pracht. Man stößt auf ausgearbeitete Zeichnungen, Skizzen und manchmal unverständliche Anfänge, aber auch auf allerlei Kritzeleien und sogar Randverzierungen in Manuskripten, die einen fragen lassen, ob er sie gemacht hat, während er grübelte: Was nun mit meiner Geschichte? Aber wie bei Van Gogh: Jedes Gekritzel und jedes Wort von Kafka hat einen hohen Wert (ein von ihm adressierter leerer Umschlag bringt schon Tausende von Euro!). Die amsterdamer Athenaeum Buchhandlung nennt das sperrige Buch auf seiner Seite ein ‘Kaffeetischbuch’, ein Buch, das man eigentlich nur oberflächlich durchblättert, aber nicht wirklich liest – eine abfällige Bezeichnung, die seinen Wert und seine Bedeutung kläglich missversteht.

Es ist gut aus verschiedenen Gründen, dass es jetzt diese Veröffentlichung gibt. Ein guter Teil der Zeichnungen ist faszinierend und wurde oft für Bucheinbände und ähnliches verwendet. Es wurde oft versucht, sie mit dem literarischen Werk in Verbindung zu bringen, meist eher spekulativ. Viele Skizzen sind oder scheinen Anfänge für eine Zeichnung oder sind nur Kritzeleien, wie wir zum Beispiel gedankenlos während eines Telefongesprächs zeichnen. Sie erinnern auch an den sogenannten ‘Fragmentarik’, die für Kafkas literarisches Werk typisch ist.

UNGESCHICKT. Das kann man jedoch auch ganz anders sehen. Nicht alle Zeichnungen sind gleich interessant oder wichtig, manche sind einfach ungeschickt. In einem Interview mit Trouw sagte Kilcher, dass er jedes Mal, wenn er sich die Zeichnungen in Jerusalem ansah, ‘Big Wow’ rufen musste. Das erinnert mich ein bisschen an ‘des Kaisers neue Kleider’… Ich muss also leider benachdrucken, dass eine ‘(Wieder-)Entdeckung’ – wie hier und da behauptet – dieser Zeichnungen durch Kilcher natürlich nicht der Fall ist. Das ist Verlags-PR-Sprache, denn ihre Existenz, wenn auch verborgen, ist seit mindestens 1937 bekannt, wie Kilcher selbst in seinem Beitrag schreibt.

Kafka nahm einmal Zeichenunterricht bei einem Prager Künstler — Kilcher hält es für ‘allenfalls möglich’, dass es Ida Freund (1868-1931) war, die Schwester von Bertha Fanta, die den hochkarätigen, gelegentlich von Kafka besuchte Fanta-Kreis zu Hause leitete, und die ihm schließlich das Zeichnen zuwidermachte. Darüber hinaus interessierte er sich während seines Studiums stark für Kunstgeschichte, besuchte sogar einen Vortrag über ‘Geschichte der niederländischen Malerei’, hatte engen Kontakt zu Prager bildenden Künstlern und las später Briefe von Van Gogh und Arbeiten von Gauguin. Allerdings muss ich gestehen, dass manche Skizzen amateurhaft wirken, man könnte fast sagen: Gut, dass der schlechte Lehrer Kafka scheinbar demotiviert hat und er kein bildender, sondern ein literarischer Künstler geworden ist. Wenn man sich alles ansieht, kann man auch bezweifeln, ob gerade diese ‘abstrakten’ Kantendekorationen hätten aufgenommen werden sollen. Kann man sie mit Recht ‘Zeichnungen’ nennen? Sie stellen nichts dar, sind nur Dekorationen und mehr nicht.

Zusteller Kilcher geht in seiner Einführung insbesondere auf die Auslieferungsgeschichte von Kafkas Zeichnungen ein. Eine Geschichte, die einen nicht glücklich macht, vor allem angesichts dieses Prozesses. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu Benjamin Balints Kafka’s Last Trial (2018), auch ins Niederländische übersetzt.

Nach der makellosen Farbe und mit einigen Ausnahmen in voller Größe gedruckt, folgen 163 Zeichnungen zwei Betrachtungen. Zunächst Kilchers exzellenter Überblick über Kafkas Interesse an und Kontakt mit der bildenden Kunst (bereits als Beitrag zu einem Jahrbuch im Jahr 2020 erschienen): Oskar Pollak, Der Kunstwart, bildende Kunst in seinem Zimmer, kunsthistorische Vorlesungen, Emil Orlik und japanische Kunst ( Orientalismus!), die Prager Gruppe ‘Osma’ (‘Die Acht’), Alfred Kubin, etc. Danach folgt eine Diskussion über Kafka als Zeichner, wenn auch mit einigen Überschneidungen mit dem vorherigen Beitrag, weiter über die Beziehung zu seinem Schreiben und Über das Verhältnis von Schrift und Bild.

QUELLE. Für mich zählt nicht so sehr die Qualität der Zeichnungen, sondern die Quelle, aus der sie stammen, die Motivation und was Kafka mit ihnen wollte, solange es sich nicht um gedankenlose Kritzeleien handelt (ich werde Freud da raushalten). Das ist eine ganz andere Sache, auf die ich hier nicht eingehen will. Die amerikanische Philosophin und Feministin Judith Butler (merkwürdigerweise keine Bio über sie auf den Umschlagklappen) tat dies und trug über den Körper in den Zeichnungen bei. An sich schon interessant, aber dann fragt man sich sofort: Warum dann nicht auch andere Aspekte beisteuern? Meiner Meinung nach gehört so ein Beitrag nicht wirklich in eine Publikation wie diese. (In seiner Rezension begibt sich Arnon Grunberg nach einer relativ langen, belanglosen Einleitung auf die Suche nach der ‘Wahrheit’ in den Zeichnungen. Ein hohes Ziel, aber im Text ist das wenig auffällig und am Ende gibt er mit einem faden Spaß auf.)

Das Buch enthält einen umfangreichen ‘Beschreibendes Werkverzeichnis’ aller Zeichnungen, zusammengestellt von Pavel Schmidt: ein zu Recht ‘möglichst neutraler, nicht interpretierender’ Titel, (versuchte) Datierung, Technik und Medium, Größen, Sammlung, Erstdruck. Seine Einführung dazu wirkt allerdings etwas forciert ‘wissenschaftlich’ wegen der etwas albernen Unterscheidung zwischen ‘autonomen’ und ‘heteronomen’, d.h. nicht mit einem Text verknüpften Zeichnungen. Beunruhigender finde ich, dass die Beschreibungen oft auf formale Aspekte der Zeichnungen hinweisen, die der Leser selbst sehen kann und daher etwas überflüssig sind und auch etwas albern wirken. Schmidt macht nicht den Eindruck, ein Kafka-Experte zu sein, obwohl seine schönen Zeichnungen zu Textfragmenten von Kafka 2006 in seinem Buch f. k. erschienen (in seiner Bio nicht erwähnt).

Auf der Suche nach neuen Informationen und Erkenntnissen habe ich den Katalog natürlich neugierig durchforstet. Das hat zwar etwas gebracht, aber ich habe auch ein paar Dinge vermisst:

* Nr. 5 und 6 wurden leider über zwei Seiten gedruckt, so dass das Bild teilweise unsichtbar in der ‘Rinne’ gelandet ist.
* Die Textfragmente Nr. 14 und 15 können den Diktaten der handelsrechtlichen Vorlesungen von Prof. Otto Frankl entnommen sein, die 1904-05 Kafka besuchte.
* Auf Nr. 23 — die kriechende(?) Figur erinnert stark an Nr. 73, eine kletternde oder auch kriechende Figur — würde ‘Manscheln’ oder ‘mumble’ stehen, meiner Meinung nach steht da wegen des Zeichens (‘breve’) auf dem ‘ả’ ‘Mảuscheln’, das in der Doppelmonarchie die deutsch-jiddische Handelssprache und damit verbundene Gesten jüdischer Kaufleute bezeichnete. Kafka verwendete das Wort in einem Brief an Brod von 1921: ‘Ich sage damit nichts gegen das Mauscheln, das Mauscheln an sich ist sogar schön, es ist eine organische Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache’.
* Bei Nr. 40 taucht der Name ‘die Otty’ in einem Brieffragment von wahrscheinlich Ida Freund auf. Sie sollte auf dem von Kafka abgerissene Teil der Zeichnung Nr. 39 abgebildet geworden sein. Vermutlich handelt es sich um Ottilie Nagel (1861-1943), eine damals bekannte Pianistin, die mit Ida Freund und Berta Fanta befreundet war, mit dem Physiker-Geiger Albert Einstein, ebenfalls Fanta-Kreis-Besucher, zusammengespielt hat und Zeichnerin war. Siehe hier [s. ABB. OBEN] ein Foto von ihr, damit wir einigermaßen wissen, wen Kafka abgerissen hat. — (Was Ida Freund angeht: Angesichts des Brieffragments und Kilchers Annahme, sie sei ‚allenfalls möglich’ Kafkas Kunstlehrerin, wäre ihr im Buch etwas mehr Aufmerksamkeit nahegelegt. Diese Aufgabe werde ich in einem hoffentlich baldigen separaten Artikel aufgreifen.)
* Zu Nr. 43, datiert ca. 1901-07, ist angemerkt, dass es auf der Rückseite eines englischen Briefes von einer Lucie V. Thagston steht, aber nichts über den Inhalt. Die NLI-Site gibt an, dass dies ein Unterrichtstermin betrifft. Im August 1907 schrieb Kafka an Brod, er wolle Englischunterricht nehmen, in einem Bewerbungsformular vom Oktober 1907 gab er zu, in dieser Sprache ‘außer Übung’ zu sein und in einem Bewerbungsschreiben von Mitte 1908 gab er an ‘teilweise die englische Sprache’ zu beherrschen. Die Prager Zeitungen zeigten fast täglich Anzeigen von Englischlehrern. Es ist also denkbar, dass Thagston sein Lehrer war.
* Zu den Initialen ‘DR’ – ‘DK’ könnte auch sein – bei Nr. 44, wo auch ‘intern.[ationales] Privat[recht]’ steht, passte keiner der damaligen Lehrer Kafkas mit diesen Anfangsbuchstaben (Anton Rintelen, Heinrich Rauchberg; Horaz Krasnapolski gab österreichisches Privatrecht).
* ‘Agrarpolitik’ in Nr. 61 kann mit dem Vortrag ‘Volkswirtschaftspolitik’ von Prof. Dr. Robert Zuckerkandl 1904-05 zusammenhangen.
* Nr. 64-65 ist kurios, es handelt sich um einen nicht von Kafka adressierten Briefumschlag von Anfang 1905 an den Künstler Max Horb. Die Zeichnungen könnten nicht von ihm stammen (das scheint mir sicher) und zeigen einige unidentifizierte Männer mit Bart. Einer der Männer in Nr. 65 könnte Friedrich Nietzsche sein, damals im Fanta-Kreis von vor allem Berta Fanta selbst, ‘eine fanatische Nietzscheanerin’, ‘verehrt’, die ihn ‘mein edler, königlicher Nietzsche’ nannte. [s. ABB. OBEN]
* Nr. 77-78 zeigt Kafkas Nichte Martha Löwy (1891-1942), eine Tochter eines Bruders von Kafkas Mutter. Es stellt sich heraus, dass es ein Foto von ihr [s. ABB. OBEN] gibt!
* Am Anfang von Kafkas Zeichenheft, Nr. 85-86, stehen einige Textfragmente, die laut Schmidt 1953 von Brod unter dem Titel Die Reise veröffentlicht sein sollen. Noch nie davon gehört! Es stellte sich heraus, dass es in der Erstausgabe von Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande einige unbetitelte Texte waren, wo Brod sogar den Anfangsatz ‘Die Reise, ich weiß es nicht’ wegließ. Schmidt fand den Titel vermutlich auf einigen Webseiten (dieser und dieser), wo dieser Titel den Fragmenten hinzugefügt wurde.
* Quellenmäßig problematisch ist die Zeichnung ‘Sitzende Figur’ (Nr. 119), abgebildet nach einem Scan der ersten Zeichnungenausgabe ‘Einmal ein großer Zeichner…’. Dies stammt aus der hebräischen Studie Franz Kafka. A Question of Jewish Identity von Sara Loeb aus dem Jahr 1998, von der seit 2001 eine englische Übersetzung vorliegt. Es hätte sich gelohnt zu versuchen, das Original von Sara Loeb selbst, die vermutlich noch lebt, zu bekommen. Und schade, dass für diese Zeichnung der Druck der zweiten Auflage von ‘Einmal ein großer Zeichner…’ von 2011 verwendet wurde, denn gerade für diese Auflage hat der Verlag ohne Mitwissen der Herausgeber die Zeichnungen, oft von Kafkas Tauchstift oder Füller ausgefranst, dieser authentischen Qualität entkleidet und ‘poliert’.
* Nr. 129 ist eine Zeichnung von Kafka im Liegestuhl und beim Buttermilchtrinken von Schwester Ottla und hätte daher streng genommen separat aufgenommen werden müssen [s. ABB. OBEN]. Zu dieser Zeichnung gibt es mehr zu sagen als Schmidt tut. Anfang Oktober schrieb Kafka an Brod: ‘Du sagtest nichts über Ottlas Zeichnung, sie war so stolz sie Dir zu schicken (zu ihrer Verteidigung) deshalb wurde der Brief rekommandiert geschickt.’ Und Brod antwortete schnell: ‘Liebes Fräulein Ottla – die Zeichnung war sehr instruktiv und schön, aber ein wirklicher Liegestuhl ist noch schöner, weil da die Brust freier und tiefer Atem holen kann, was in diesem Falle die Hauptsache ist.’ Das kann sich nur auf diese Zeichnung beziehen, die so genauer auf Anfang Oktober 1917 datiert werden kann.

Einige Hinweise im Katalog auf den Erstdruck beziehen sich immer auf die deutschsprachige Ausgabe ‘Einmal ein großer Zeichner’ des Vitalis Verlags aus dem Jahr 2006, während die eigentliche Erstausgabe bereits 2002 in einer niederländischen Fassung bei der Stiftung Salon Saffier erschienen ist, wie auch im Kolophon der deutschen Ausgabe aufgeführt.

KRITISCHE AUFGABE. Dann die Frage: Warum ist diese Ausgabe, jetzt auf Deutsch im C.H. Beck Verlag, nicht Teil der Kritischen Ausgabe (mit ‘Leseausgabe’), die seit 1982 im S. Fischer Verlag erscheint? Es ist derselbe Kilcher, der zusammen mit Alfred Bodenheimer einst den Band von Kafkas hebräischen Schulheften für die Kritische Ausgabe liefern sollte, ein Plan, der stillschweigend abgesagt wurde. (UPDATE: Mir wurde vom heutigen Herausgeber der Kritischen Ausgabe, Hans-Herd Koch, mitgeteilt, dass von vornherein nur Kafkas Texte erscheinen würden.)

Franz Kafka, De tekeningen. Bez. door Adreas Kilcher. Met medew. van Pavel Schmidt. Met essays van Judith Butler en Andreas Kilcher. Vert. Willem van Toorn. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2021. 368 pp. ISBN 978 90 253 1360 9. Franz Kafka, Die Zeichnungen. Hrsg. von Andreas Kilcher. Unter Mitarb. von Pavel Schmidt. Mit Essays von Judith Butler u. Andreas Kilcher. C.H. Beck, München 2021. 368 pp. ISBN 978 3 406 77658 8.


[i] K. Wagenbach, Franz Kafka. Biographie seiner Jugend 1883-1912. Neuausg. (Wagenbach, 2006), p. 254.
[ii] M. Brod & F. Kafka, Eine Freundschaft. Briefwechsel. Hrsg. M. Pasley (S. Fischer, 1989), p. 359.
[iii] G. Gimpl, Weil der Boden selbst hier brennt. Aus dem Prager Salon der Berta Fanta (1865-1918) (Vitalis, [2001]), p. 64, 234, en diverse Einstein-biografieën.
[iv] Briefe 1900-1912 (Krit. Ausg.) (S. Fischer, 1999), p. 53, 85; Wagenbach, Franz Kafka…, p. 258.
[v] Wagenbach, Franz Kafka…, p. 254.
[vi] Ibid.
[vii] Gimpl, 54, 65, 106, 246.
[viii] Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß (S. Fischer, 1953), p. 241v; vgl. Kafka, Nachgelassene Schriften und Fragmente II (Krit. Ausg.) (S. Fischer, 1992), p. 545v, waar alleen de bron, het bewuste quartoschrift, de aanduiding ‘Die Reise…’ heeft gekregen (p. [694] en Apparatband, p. 133v.
[ix] Briefe April 1914-1917 (Krit. Ausg.) (S. Fischer, 2005), p. 327, 330, 334, 338, 340, 343, 759; Briefe 1918-1920 (Krit. Ausg.) (S. Fischer, 2013), p. 16.
[x] Kafka, Nachgelassene Schriften und Fragmente II…, p. [694], en Apparatband, p. 128.